VOIP Fair Use Policy (FUP)

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

FUP.1 Fair use policy is bedoeld om misbruik van het Onbeperkt Bellen abonnement te voorkomen.

FUP.2 Klant is ermee bekend dat de capaciteit van het Netwerk niet onbeperkt is, waardoor overmatig gebruik door Klant van de optie Onbeperkt Bellen overbelasting van het Netwerk en hinder bij andere gebruikers tot gevolg kan hebben. Klant mag daarom niet dusdanig overmatig gebruik maken van, of verkeer genereren op het Netwerk, dat dit andere gebruikers van het Netwerk hindert of het Netwerk overbelast. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, informeert Fast 4 You Klant over zijn overtreding van deze bepaling en dient Klant hieraan onmiddellijk een einde te maken. Van misbruik is in ieder geval sprake van het onevenredig veel generen van verkeer naar een aansluiting van een andere provider dan Fast 4 You

FUP.3 Klant zal geen excessief gebruikmaken van Onbeperkt Bellen. Van excessief gebruik is sprake zodra Klant beduidend meer dan gemiddeld gebruik maakt van Onbeperkt Bellen, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot;

  • Het voeren van grote aantallen kort durende telefoongesprekken binnen een kort tijdsbestek als gevolg waarvan het Netwerk of andere systemen van Fast 4 You dan wel derden hinder ondervinden
  • Meer dan het gemiddelde verbruik van alle gebruikers binnen een bepaalde bundel vermeerderd met 50%.

FUP.4 Wanneer een dergelijke situatie voordoet zoals gesteld in artikel FUP.3, informeert Fast 4 You Klant over zijn overtreding van deze bepaling en dient Klant hieraan onmiddellijk een einde te maken. Indien Klant niet aan deze verplichting voldoet, kan Fast 4 You maatregelen nemen, zonder ingebrekestelling.

FUP.5 Indien Fast 4 You het vermoeden heeft dat er in strijd met de wet of algemeen aanvaarde normen van Onbeperkt bellen, wordt gehandeld of indien er misbruik wordt gemaakt, heeft Fast 4 You het recht, zonder Klant hiervan vooraf in kennis te stellen, de levering van Onbeperkt Bellen met onmiddellijke ingang op te schorten, te beperken dan wel te beëindigen.

FUP.6 De beoordeling of er sprake is van overlast, excessief gebruik of misbruik is geheel aan Fast 4 You. Bij die beoordeling zal Fast 4 You de gemiddelde Klant als uitgangspunt nemen.

FUP.7 Indien Klant in verzuim is volgens het in artikel FUP.3 geselde, kan Fast 4 You maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen onder uit maar zijn niet beperkt tot;

  • Al dan niet tijdelijk, met onmiddellijke ingang beperken opschorten, of beëindigen van de toegang tot de diensten die Fast 4 You levert
  • Al dan niet tijdelijk, met onmiddellijke ingang beperken opschorten, of beëindigen van dan wel het van de levering van Onbeperkt Bellen,
  • Het Abonnement Onbeperkt Bellen beëindigen en met terugwerkende kracht en de additioneel gemaakte gesprekskosten tegen de actuele tarieven van Fast 4 You in rekening te brengen.
  • Overmatige gebruik in rekening brengen

FUP.8 Fast 4 You is niet aansprakelijk voor de schade die Klant lijdt als gevolg van de door Fast 4 You te nemen maatregelen zoals bedoeld in de Fair Use Policy artikel

FUP.9 Fast 4 You is gerechtigd limieten en prijzen zoals gesteld in artikel FUP te wijzigingen en indexeren

FUP.10 Onbeperkt bellen is niet van toepassing op buitenlandse nummers en de informatiekosten van betaalde servicenummers.

FUP.11 Onbeperkt bellen binnen Nederland naar mobiele en vaste telefoonnummers kent een kenbaar limiet van € 25,-. De kosten bovenop het limiet worden doorbelast naar verbruik.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image